Jump Thailand เป็นส่วนหนึ่งใน “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ที่ AIS Academy  ได้ริเริ่มภารกิจขึ้น
เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้คนไทยได้กระโดดสู่ความท้ายทายใหม่ๆ ไปด้วยกัน